Privacy Policy

Voorwoord

Deze privacy policy gaat uit van: Gig & Grow BV, met maatschappelijke zetel te Doornstraat 7, bus 0032, 8500 Kortrijk, België, ondernemings- en btw-nummer BE 0771.409.722, RPR Gent (afdeling Kortrijk), hierna genoemd ‘Gig & Grow’.

Deze privacy policy gaat uit van Gig & Grow in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke en is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de website www.gigandgrow.be en in het kader van onze dienstverlening.

Gig & Grow zal uw persoonsgegevens, zijnde informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden, met  grote zorg behandelen, de passende maatregelen nemen om misbruik, verlies, vernietiging, beschadiging onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging, dan wel andere onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Gig & Grow verwerkt uw gegevens met respect voor de principes van rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie, doelbinding, minimale gegevensverwerking, juistheid, opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid.

Gig & Grow wenst u door middel van deze privacy policy in te lichten over:

 • welke en op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld;
 • waarvoor uw gegevens worden gebruikt en de rechtsgrond;
 • hoe ze worden beschermd;
 • met wie ze worden gedeeld;
 • of uw persoonsgegevens buiten de EER worden doorgestuurd; en
 • hoe lang ze worden bewaard.

Vervolgens wordt uitgelegd hoe u uw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie kunt uitoefenen.

Deze transparantie zorgt ervoor dat u geïnformeerde beslissingen kunt nemen bij het overmaken van uw persoonsgegevens.

Gig & Grow kan deze privacy policy op ieder moment wijzigen. Gig & Grow zal de laatste versie van de privacy policy op de website www.gigandgrow.be publiceren. Het is dus aan te raden deze periodiek te bekijken. Indien ingevolge de toepasselijke wetgeving uw voorafgaandelijke toestemming nodig is voor wijzigingen aan deze privacy policy, zal Gig & Grow u contacteren en uw toestemming afwachten.

Deze privacy policy werd voor het laatst op 23 januari 2023 geüpdatet.


Welke persoonsgegevens verzamelt Gig & Grow?

Gig & Grow beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot wat noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de hieronder vermelde doeleinden.

Gig & Grow verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • adresgegevens;
 • bedrijfsgegevens;
 • e-mailadres;
 • IP adres;
 • naam en voornaam;
 • telefoonnummer; en
 • surfgedrag

In dit kadert verwijst Gig & Grow eveneens naar haar Cookie Policy.

U kunt Gig & Grow  uw persoonsgegevens bijvoorbeeld overgemaakt hebben door op de Gig & Grow website te surfen, door ons te e-mailen, via onze social media pagina’s (Facebook Messenger, LinkedIN, …) enz. Er zijn dus persoonsgegevens die door u rechtstreeks worden bezorgd, maar er kunnen ook persoonsgegevens automatisch worden verzameld zoals over uw browser, uw interactie de website, uw IP-adres enz. Eventueel krijgen wij uw persoonsgegevens door van derden.

Vergeet Gig & Grow  niet te informeren over een wijziging van uw persoonsgegevens indien deze informatie voor Gig & Grow  relevant is. Gig & Grow  streeft er op haar beurt naar om uw persoonsgegevens accuraat te houden.

Indien u bepaalde gegevens niet wenst over te maken, is het mogelijk dat Gig & Grow de gevraagde diensten niet (naar behoren) kan uitvoeren.

Waarvoor gebruikt Gig & Grow uw persoonsgegevens?

1/ Uitvoeren van de klantenovereenkomst

Relevante categorieën: 3

Gig & Grow gebruikt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om u haar diensten te kunnen aanbieden. Zo kan Gig & Grow uw bedrijf bezoeken (indien van toepassing), gepast met u communiceren, facturen uitsturen etc. Dit dus in het algemeen om de overeenkomst tussen u en Gig & Grow te kunnen uitvoeren.

2/ Customer management

Relevante categorieën: 2, 3 en 4


Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor Gig & Grow’s customer management. Zo kunt u als een prospect een online meet-up inplannen via onze website of een gepersonaliseerde offerte opvragen.

3/ Marketing

Relevante categorieën: 1, 2, 3 en 4


Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden.


Wanneer u klant bent van Gig & Grow, kan uw e-mailadres, voornaam, naam en geslacht ook gebruikt worden om verdere gelijke of gelijkaardige diensten of producten aan u te promoten of u te informeren over weetjes in de sector. Dit op basis van het gerechtvaardigde belang van Gig & Grow.

Indien nodig, bijvoorbeeld wanneer u geen klant bent, wordt uw toestemming gevraagd voor dergelijke verwerking voor promotionele doeleinden.


U kunt ons steeds vragen om dergelijke informatie niet langer te ontvangen.

4/Optimalisatie van de diensten, beveiliging en statistieken

Relevante categorieën: 1, 2, 3 en 4


Uiteraard hebben wij het recht om onze website afdoende te beveiligen en optimaliseren. Dit over het algemeen op basis van de gerechtvaardigde belangen van Gig & Grow.


Voor de meer dan noodzakelijke cookies zal Gig & Grow steeds uw toestemming afwachten.

5/ Wettelijke verplichtingen en vrijwaring van rechten

Relevante categorieën: 3 en 4


Daarnaast gebruikt Gig & Grow uw gegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen die op haar van toepassing zijn en om haar rechten te vrijwaren (bv. in geval van een geschil zal zij uw persoonsgegevens gebruiken om u de nodige correspondentie te sturen).

Wanneer Gig & Grow uw gegevens op basis van een andere rechtsgrond, dan wel voor een ander doel zou verwerken, zal u hieromtrent voorafgaandelijk alle relevante informatie ontvangen en zal uw toestemming hiertoe worden gevraagd indien nodig.


Gig & Grow  doet geen beroep op computergestuurde programma’s om beslissingen met betrekking tot uw persoonsgegevens of profiling te nemen waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate kunnen treffen.


Welke beschermingsmaatregelen heeft Gig & Grow doorgevoerd?

Gig & Grow heeft zowel administratieve (zoals het gebruik van paswoorden, geheimhoudingsverklaringen wanneer nodig), organisatorische (bv. gepaste methode van opslag, regelmatige back-up, toegang beperken tot personen die de gegevens nodig hebben) als technische maatregelen (bv. antivirusprogramma’s, beveiliging van netwerkverbindingen door gebruik van een Secure Socket Layer (SSL)) genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.


Gig & Grow streeft ernaar ook in de toekomst de gepaste maatregelen te nemen, hierbij steeds rekening houdende met de specifieke aard en grootte van haar activiteiten, met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen.


Gig & Grow’s website kan links, plug-ins, interfaces naar externe websites bevatten. Indien u persoonsgegevens aan deze websites overmaakt, zijn de privacy regels van deze websites van toepassing en treden dergelijke partijen in de eerste plaats op als verwerkingsverantwoordelijke en het privacybeleid van deze derde partijen zal dus van toepassing zijn.


Met wie deelt Gig & Grow uw persoonsgegevens?

Gig & Grow deelt uw gegevens met partijen die Gig & Grow helpen met de uitvoering van haar diensten bv. haar website hosting provider.


Gig & Grow maakt met hen de nodige afspraken (bv. door het afsluiten van een verwerkersovereenkomst). Zo worden zijn gebonden door een confidentialiteitsplicht en krijgen zij alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen (need-to-know).


Bij de uitvoering van onze diensten kan het ook zijn dat u ons expliciet verzoekt om uw persoonsgegevens door te geven aan derde partijen zoals overheidsdiensten of business partners.


Ten slotte worden uw persoonsgegevens gedeeld met de bevoegde autoriteiten indien zij daarom zouden verzoeken en dit gerechtvaardigd zou zijn.


Gaan uw persoonsgegevens buiten de EER?

Gig & Grow kan uw persoonsgegevens naar andere landen overdragen. In geval van transmissie naar landen buiten de EER, zal Gig & Grow de nodige maatregelen blijven nemen om uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens te garanderen en de veiligheid en integriteit ervan te verzekeren. Doorgaans worden uw persoonsgegevens buiten de EER overgedragen op basis van de standard contractual clauses zoals goedgekeurd door de Europese Commissie.

Hoe lang bewaart Gig & Grow uw persoonsgegevens?

Gig & Grow zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is.


Gig & Grow zal uw gegevens actief verwerken tot zes (6) maanden na het einde van de dienstverlening. Indien u promoties en algemene informatie over de sector via een nieuwsbrief ontvangt, wordt uw naam, geslacht en e-mailadres bewaard tot op het moment dat u zich uitschrijft.


Verder bewaart Gig & Grow de nodige persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals de fiscale bepalingen met betrekking tot de bewaring van gegevens. Gig & Grow kan in het daarvan gegevens tot zeven (7) jaar bewaren. Gig & Grow houdt de nodige gegevens ook bij voor het vrijwaren van haar rechten in geval van geschillen (10 jaar voor contractuele aansprakelijkheid, bij rechtsvordering: tot einde van de procedure).

Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten:

1. Recht van toegang en recht om een kopie te bekomen

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de persoonsgegevens en andere informatie op te vragen ter inzage. Gig & Grow stuurt u dan binnen een redelijke termijn en kosteloos een kopie.

2. Recht op rectificatie, verwijdering, beperking en intrekking

Verder kunt u ook om een aanpassing of wissing van uw persoonsgegevens verzoeken of een verwerking laten beperken (bijvoorbeeld wanneer Gig & Grow de juistheid van uw persoonsgegevens gaat controleren) of uw toestemming intrekken (indien van toepassing).


3. Recht van bezwaar

U kunt in bepaalde gevallen een bezwaar indienen en Gig & Grow dus vragen om te stoppen om bepaalde gegevens te verwerken, wanneer u degelijke en legitieme redenen heeft om dit te doen. Bijvoorbeeld in het kader van direct marketing.


4. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om de gegevens aan een andere verwerker over te dragen.


5. Recht om klacht te richten aan de bevoegde autoriteit

Klachten kunt u bovendien steeds richten aan de bevoegde autoriteiten. Voor België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be.  


Dit alles binnen het kader en limieten van de toepasselijke wetgeving.


Toepasselijke wet en rechtbank

Op deze privacy policy, het verwerken van de persoonsgegevens is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze privacy policy en het verwerken van persoonsgegevens tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het arrondissement waar Gig & Grow haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij dwingende wetgeving die zou verbieden.


Contactpunt

Heeft u vragen, wenst u een verzoek of een bezwaar met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of deze privacy policy in te dienen? Neem dan contact op met Gig & Grow via hello@gigandgrow.be. U kunt Gig & Grow ook steeds berichten via gewone post op haar maatschappelijke zetel: Gig & Grow, Doornstraat 7, bus 32, 8500 Kortriijk, België.

Gig & Grow zal u zo snel als mogelijk een antwoord bieden en in ieder geval binnen één (1) maand.